เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน ได้อบรมในหัวข้อเรื่อง กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการออกกำลังกายที่ถูกต้องและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยมี ผศ.ดร.ปวเรศร์ พันธยุทธ์ จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี