เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่มาศึกษาดูงานการวางแผนเมืองน่าอยู่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี