เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562โดยมีวิทยากรจากสวนพุฒชาติ คุณพีรดา ปฏิทัศน์ มาให้ความรู้การแปรรูปขยะกลับนำมาใช้ใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี