วันที่ 28 มกราคม 2562 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อม
ในการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 เป็นการประชุมใหญ่ครั้งสุดท้าย โดยมีคณะกรรมการจัดงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าและปรึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อม
ที่จะจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี