เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลฯ "หลักสูตร การทำขนมไทยชาววังตระกูลทอง" ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ณ ลานจอดรถดับเพลิง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.