เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางสุพัตรา จึงสง่าสม ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ และบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการขยะ พร้อมด้วย นายสมพร น้ำนวล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี