เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องมาเพื่อรับฟังปัญหาของประธานชุมชนหรือตัวแทนชุมชน 16 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี