เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อ พิจารณาอนุมัติโครงการที่หน่วยงานราชการและชุมชนเสนอขอให้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี