***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562    
    แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2563 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ( พ.ศ. 2558-2560 ) ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แผนอัตรากำลังสามปี 61-63  
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบรี ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 ปรับปรุงครั้งที่ 1  
  ประกาศหลักเกณฑ์เวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา มาสายฯ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 ปรับปรุงครั้งที่ 2  
  ระเบียบการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง เงินเพิ่มค่าตอบแทนฯ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุง ครั้งที่ 3

 
  ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (2554)    
  ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ปละพนักงานจ้าง (2557) ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
  ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (2558)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
เรื่อง การประกาศบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
เรื่อง กำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


 
  ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (2558)
   
  ข้อบังคับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น (2558)    
  ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
การกำหนดเจตนารมณ์ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (2559)
   
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ    
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น