***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2564