***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 
   
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๖๑