รายงานการประชุมปลัดเทศบาล กับรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รายงานการประชุมปลัดเทศบาลกับรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๐
รายงานการประชุมปลัดเทศบาลกับรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๑