คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับที่
เรื่อง
ไฟล์
1
คำสั่งที่ 235-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรอบพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
2
คำสั่งที่ 279-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดเสาประติมากรรมช้าง เสาสูง 7.00 เมตร เกาะกลางถนนหมื่นหาญ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)