มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ลำดับที่
เรื่อง
ไฟล์
1
การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
2
ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(2562)
4
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
5
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
6
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี