***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***....ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
ดช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น


นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

ส่วนราชการภายในฯ
สำนักปลัดเทศบาล ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองวชาการฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานธนานุบาล
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของทางราชการ ทม.สุพรรณบุรี
ขั้นตอนการให้บริการ
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
เทศบาลฯ
ติดต่อเทศบาล
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย
โครงการ จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ครั้งที่ 2
กำหนดการ รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ
แบบตอบรับการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ
เอกสาร ประกอบการประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

การให้บรการของศูนย
ทันตกรรมเทศบาลเมืองฯ

ประกาศเรื่องการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการออกแบบราย
ระเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑
อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่
แบบตอบรับการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ ๑
free counter

 

   
 
  ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
   
  ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
 

 

 

 
 
 
ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
   
   
 
ติดต่อ Facebook เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ
ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุร

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมแจกริบบิ้นดำ ยาดม ขนม และน้ำ แก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมทำริบบิ้น ๙,๙๙๙ ชิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานจอดรถดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุร
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมให้บริการย้อมผ้าสีดำ รับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว และแจกริบบิ้นสีดำ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
 
 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.............

 
 
 
 
ขอเชิญ..ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 

ขอเชิญ..ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๗ ในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

 
 

สรรพากร ขอเชิญยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. ๙๔ ตั้งแต่วันนี้-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สรรพากรพื้นที่สาขา หรือทางอินเตอร์เน็ต www.rd.go.th ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
 
ขอเชิญ ร่วมประกวดจัดโต๊ะหมู่เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และกระจาดดิน วันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
 
 

ขอเชิญ..ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๖ ในวันอาทิตย์์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ บริเวณประตูคูเมืองใต้

 
 
ขอเชิญชวน..ข้าราชการ พนักงานและประชาชน ร่วมสนับสนุนการซื้อดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเผยแพร่และจำหน่ายเป็นประจำทุกปี โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบเข้ากองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทร.๐๒-๓๕๔๗๕๓๓-๓๗ ต่อ ๖๐๔-๖๐๗ ,๑๔๗ และ ๙๐๙
 
 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ร่วมประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ประดับธง "สก" และธงชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนพระพันวษา ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จนถึงหน้าธนาคารธนชาต สาขาตลาดสุพรรณบุรี

 
 
 
 
ขอเชิญ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "จากดวงใจ ถวายอาลัย แด่พ่อหลวง" ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ณ ที่ทำการชุมชนและลานจอดรถดับเพลิงสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 

ขอเชิญ..ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

 
 
เชิญเที่ยวชม "ถนนคนเดินประตูสาร" ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ชุมชนวัดประตูสาร
 
 
ขอเชิญชวน..ชาวสุพรรณบุรี ประดับตกแต่งและปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ขอแจ้งเตือนประชาชนผู้อยู่ริมบริเวณแม่น้ำท่าจีน ให้คอยติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำ และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้ว หากประชาชนท่านใดได้รับความเดือดร้อน โปรดแจ้ง..งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่หมายเลข ๐๓๕-๕๑๑๕๕๕ ได้ตลอด ๒๔ ชม.

 
 
เมื่อวันที่ #๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยคุณปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประธานชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๘ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีคุณวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน ขอขอบคุณ..เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่จาก ร.พ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช ฝ่ายช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี ร้านสาลี่สุพรรณบุรี บริษัท โยโกฮาม่า น้ำดื่มตราสิงห์ ที่ร่วมการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมชม เชียร์ และัให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน ท.๓ วัดไชนาวาส
 
 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ให้โอวาทนักกีฬาวอลเลย์บอลจากโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส ก่อนแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครูเทศบาล ร่วมกิจกรรมร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ผอ.ไพฑูรย์ เล็กพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน ท.๔ วัดศรีบัวบาน เนื่องในวันปลดเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียน ท.๔ วัดศรีบัวบาน
 
 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ โดยมีกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนประชาธิปไตย
 
 
เมื่อวันท ี่๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล "สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" ในหลักสูตรการพัฒนาสินค้าในชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีกองสวัสดิการสังคมเป็นแม่งานในการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ณ บริเวณลานจอดรถดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ออกเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ จากกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เพื่อไปตรวจราชการ และประชุม ครม.นอกสถานที่ ณ จ.สุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมต้อนรับ โดยภารกิจแรกจะเข้าสักการะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จากนั้นจะชมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และเดินทางต่อยังโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่เยาวชนในโรงเรียน เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
 
 
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าตรวจดูความคืบหน้าการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ อันสืบเนื่องมาจากโครงการของจังหวัดสุพรรณบุรี "โครงการบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน" โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ที่ยากไร้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ หลัง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้าง หากขาดเหลือส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ทำการประสานขอรับบริจาค จากบริษัท ห้างร้าน หลังจากการดำเนินการในสร้างบ้านหลังแรก เหลืองบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มีนโยบายให้สร้างเพิ่มเติมให้ นายอุบล ที่ชุมชนสมาคมจีน อีก ๑ หลัง อยู่ในระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ
 
 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนโดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และชุมชน ๑๖ ชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนจาก ๑๖ ชุมชน ร่วมกิจกรรม..อบรมการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยหลัก ๓อ. ๒ส. โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนจาก ๑๖ ชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน กิจกรรม..อบรมการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยหลัก ๓อ. ๒ส. โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้ิอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง อปท. ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ โดยมีกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนขุนศรีวิชัย
 
 
เมื่อวันที ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมรวมใจภักดิ์ปลูกต้นดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๙ กัยายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๗ โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ..เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่จาก ร.พ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช ฝ่ายช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี ร้านสาลี่สุพรรณบุรี บริษัท โยโกฮาม่า น้ำดื่มตราสิงห์ ที่ร่วมการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการนำเสนอการจัดรูปแบบเมืองเป็น smart city ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา อดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน และยังมีขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองที่ยิ่งใหญ่ ตระการตาซึ่งแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย–จีน ที่หลากหลาย ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีมายัง สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง
 

 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา อดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน และยังมีขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองที่ยิ่งใหญ่ ตระการตาซึ่งแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย–จีน ที่หลากหลาย ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีมายัง สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง
 
 
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งนำโดยนายเผด็จ บุญทรงรองนายกเทศมนตรี เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้ประกอบการอาหารของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนวัดประตูสาร สาธารณสุขอำเภอฯ เลขาฯ คณะกรรมการ คณะทำงานกองทุนฯ และผู้เสนอโครงการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
 
 
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานโครงการการประชุมกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงแรมสองพันบุรี
 
 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดการประชุมร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐โดยมีนายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นิติกรกองวิชาการฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ นิติกรศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฯ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พระภิกษุ ประธานชุมชน และประชาชน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประุชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายมณเฑียร สุทธิภัทรพงศ์ ประธานชมรม ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี นำกล่าวคำปฏิญาณ ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม " ปลูกเพื่อพ่อ ปั่นเพื่อแม่ " โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณประตูคูเมืองใต้
 
 
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๖ ณ บริเวณประตูคูเมืองใต้ ขอขอบคุณ..เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่จาก ร.พ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช ฝ่ายช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี ร้านสาลี่สุพรรณบุรี บริษัท โยโกฮาม่า น้ำดื่มตราสิงห์ ที่ร่วมการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททัั่วไป ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานครูเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
 
 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททัั่วไป ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองโดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานครูเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
 
 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททัั่วไป ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานครูเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
 
 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททัั่วไป ได้เดินทางมาตรวจประเมินเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อสม. และคณะกรรมการชุมชน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน (สสช.) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดใหญ่ ประเภททัั่วไป ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงภารกิจเพื่อลดขึ้นตอนการบริการ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุร

 
 
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
 
 
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นบริเวณกว้างไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนเป็นจำนวนมาก มีผลทำให้บริเวณสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่ลุ่มมีระดับน้ำสูงขึ้น ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยท่านปลัดมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงได้ออกสำรวจระดับน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้น
 
 
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เริ่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุร
 
 
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๕ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ..เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่จาก ร.พ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช ฝ่ายช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี ร้านสาลี่สุพรรณบุรี บริษัท โยโกฮาม่า น้ำดื่มตราสิงห์ ที่ร่วมการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
เมื่อวันที่่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวางระเบียบข้อบังคับของผู้ประกอบการสะสมอาหาร ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่านรองยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตร "การบริหารจัดการชุมชนอย่างรอบด้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่านรองยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล "สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" ในหลักสูตร.การประดิษฐ์สบู่แฟนซี จากพาราฟิน และการเพนท์เสื้อจากสีอะคริลิค ณ บริเวณลานจอดรถดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านรองขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุร
 
 

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานครู ชุมชน ๑๖ ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

 
 
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานครู ชุมชน ๑๖ ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณถนนพระพันวษา ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จนถึงหน้าธนาคารธนชาต สาขาตลาดสุพรรณบุรี
 
 

ภาพกิจกรรมงานกองช่าง งานทันตกรรม กองสาธารณสุขฯ และฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญ..ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส