**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
 


ส่วนราชการภายในฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
low/had.html
 
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  แจ้งเบาะแสร้องเรียน  
 


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2564

 

 
 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  
       
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
       
 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 
       
  ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
       
  หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
       
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและนายกเทศมนตรีเมือง
 
       
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2564  
       
  ประกาศฯเรื่องกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  
       
  ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน


(วันที่ลงประกาศ 27 ม.ค. 64)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปีของเทศบาล


กำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 1


(วันที่ลงประกาศ 16 ก.พ.64)

ประกาศฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุให้ดำรงและแต่งตั้ง
ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

(วันที่ลงประกาศ 18 ม.ค.64)ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุ
รี

(วันที่ลงประกาศ 27 ม.ค. 64)

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
(วันที่ลงประกาศ 10 ม.ค. 64)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564

(วันที่ลงประกาศ 11 ม.ค. 64)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564

(วันที่ลงประกาศ 8 ม.ค. 64)

ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน


(วันที่ลงประกาศ 10 ม.ค. 64)
   

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดทะเบียนสุนัขและแมวตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมสัต์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562


ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่สถาอนุมิติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารตลาดสดเทศบาล3 19 มี.ค. 64
     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18 มี.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 15 มี.ค. 64
     
ประกาศฯเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
(จ้างก่อสร้างหลังคาโค้งพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน)
8 มี.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 23 ก.พ.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(โครงการจัดซื้อโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)
18 ก.พ.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(จ้างเหมาโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)
16 ก.พ.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย.63
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ)
14 ก.ย.63
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ย.63
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย.63
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน และรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลจำนวน 1 คัน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 63
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ก.ย. 63
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 32 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ย. 63
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังคอนเทนเนอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ย. 63
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน) 1 ก.ย. 63
     
     
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อมีไว้ในการใช้งานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้วเชื้อจุลินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค. 62
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างระบบกไจัดมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 63
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 62
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 62
     
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
เรื่อง การประกาศบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
เรื่อง กำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


(วันที่ลงประกาศ 9 ต.ค. 63)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ลงประกาศ 28 ต.ค. 62)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562 (วันที่ลงประกาศ 28 ต.ค.62)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance A sessment : LPA )ประจำปี 2562 (วันที่ลงประกาศ 21 ต.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (วันที่ลงประกาศ 18 ต.ค. 62)
แบบสำรวจและทบทวนภารกิจของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี2562
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (วันที่ลงประกาศ 16 ต.ค. 62)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3 พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่4 พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3 พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554 หรือข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ.2543 สำหรับเมืองพัทยา
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2549
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (วันที่ลงประกาศ 3 ต.ค. 62)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2561
indexlow.html