***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***....ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
ดช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น


นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

ส่วนราชการภายในฯ
สำนักปลัดเทศบาล ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองวชาการฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานธนานุบาล
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของทางราชการ ทม.สุพรรณบุรี
ขั้นตอนการให้บริการ
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
เทศบาลฯ
ติดต่อเทศบาล
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย
โครงการ จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ครั้งที่ 2
กำหนดการ รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ
แบบตอบรับการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ
เอกสาร ประกอบการประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

การให้บรการของศูนย
ทันตกรรมเทศบาลเมืองฯ

ประกาศเรื่องการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการออกแบบราย
ระเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑
อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่
แบบตอบรับการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ ๑
free counter

 

 
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
 
ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เวลา 08.30 - 16.30 น.

 


 
ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
 
 
ติดต่อ Facebook เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ
ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุร

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมแจกริบบิ้นดำ ยาดม ขนม และน้ำ แก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมทำริบบิ้น ๙,๙๙๙ ชิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานจอดรถดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุร
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมให้บริการย้อมผ้าสีดำ รับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว และแจกริบบิ้นสีดำ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ขอเชิญ.. ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณสนามหญ้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ขอเชิญ..ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เชิญเที่ยวชม "ถนนคนเดินประตูสาร" ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ชุมชนวัดประตูสาร
ขอเชิญชวน..ชาวสุพรรณบุรี ประดับตกแต่งและปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพฯ หลักสูตร "การประดิษฐ์ที่เก็บพวงกุญแจน่ารักๆ จากผ้าฝ้าย ในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ขอแจ้งเตือนประชาชนผู้อยู่ริมบริเวณแม่น้ำท่าจีน ให้คอยติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำ และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้ว หากประชาชนท่านใดได้รับความเดือดร้อน โปรดแจ้ง..งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่หมายเลข ๐๓๕-๕๑๑๕๕๕ ได้ตลอด ๒๔ ชม.

ขอเชิญ..ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ขอเชิญ..ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน-วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านรองยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กองสาธารณสุขฯ และตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชน เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน/โรงเรียน "กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก" ณ วัดไทรย์
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านรองไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่านรองขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร "ขุนไกรไนท์ฟู้ด" ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่านรองยรรยง โอภากุล เป็นประธานเปิดอบรมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน (ข้อกำหนดที่ ๖.๓) โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยคุณปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประธานชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมปั่นเพื่อสุขภาพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี และประธานชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นเพื่ิอสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๒ ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยคุณปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประธานชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓๑ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีคุณวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน ขอขอบคุณ..เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่จาก ร.พ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช ฝ่ายช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี ร้านสาลี่สุพรรณบุรี บริษัท โยโกฮาม่า น้ำดื่มตราสิงห์ ที่ร่วมการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านปลัดมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย นักวิจัยหลักที่รับผิดชอบการลงตรวจประเมินในพื้นที่ รางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณฐุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านรองขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานครู เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านรองขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานครู เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดพิธีปฏิญาณตนชมรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมการนำเสนอโครงการช่วยเหลือและโปรโมท เตาเผาขยะติดเชื้อ จากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 

ภาพกิจกรรมงานกองช่าง งานทันตกรรม กองสาธารณสุขฯ และฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

 
ขอเชิญ..ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ประกาศ ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส